Acte públic de defensa de tesi doctoral (15/07/2021)

  • Tesi doctoral: "Urban practices and social narratives in the sharing city. The construction of imaginaries from the new communities of sharing"
  • Doctorand: Sr. José Ignacio Sánchez Vergara 
  • Director: Dra. Eleni Papaoikonomou i Dr. Matías Ginieis Iribarren
  • Dia: 15 de juliol de 2021
  • Hora: 10.00
  • Lloc: sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa (Campus Bellissens – Reus)

Atesa l'actual situació sanitària la capacitat de la sala és limitada. Per tant, per poder-vos donar l'autorització pertinent i controlar l’assistència a la sala, qui vulgui assistir-hi presencialment ens ho ha de comunicar abans del dia de la defensa a l'adreça sdge@urv.cat

D’altra banda, us informem que aquest acte també es podrà seguir a distància. Enllaç:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjUxYTFjNmYtY2MzMi00NmJhLTllZDUtMzczNmY4MTYxNDgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f311296b-3e82-4c4e-82a9-a8e403a42b11%22%2c%22Oid%22%3a%2282fcae43-ad6d-406e-b055-f8845c1175f2%22%7d

 

© 2021